Menu Tutup

Profil TU

NAMA NIY JABATAN
TRI ASPUTIK, S.Kom 0406 1 2009 054 Plt. Kepala Tata Usaha
MARNI, SPd 0406 4 1987 011 Bendahara
DWI PARWUNI 0406 4 1991 016 Staf Tata Usaha
MARYANI 0406 4 1997 023 Staf Tata Usaha
PUTI ASTUTI 0406 4 2000 029 Staf Tata Usaha
KASTO 0406 4 2001 030 Staf Tata Usaha
PARLAN 0406 4 2001 031 Staf Tata Usaha
ERNAWANTO 0406 4 2008 050 Staf Tata Usaha
MUHAMAD ARIF NUR HIDAYAT 0406 4 2011 064 Staf Tata Usaha
LINA FAUZI NURHAYATI 0406 4 2016 075 Staf Tata Usaha
SUPRIYONO 0406 4 2016 076 Staf Tata Usaha
DARYANTI 0406 4 2009 055 Staf Tata Usaha
RIZAL SETYAWAN 0406 4 2019 082 Staf Tata Usaha
BAGUS SUGIYANTO 0406 4 2022 086 Staf Tata Usaha
SUDAR 0406 4 2023 091 Staf Tata Usaha
NAJIB ASSAYID RAMADHAN 0406 4 2023 093 Staf Tata Usaha